مجمع عمومی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران

بدینوسیله از اعضای محترم پیوسته انجمن دعوت می نماید در نوبت اول مجمع عمومی که ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۹۳/۲/۳۱ در محل انجمن تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
۱- تصویب ترازنامه
۲- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان
ضمنا در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضا، نوبت دوم ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۹۳/۳/۲۸ در محل سازمان مجری واقع در میدان ونک خیابان شیراز شمالی، دانشور شرقی، پلاک ۳۳ طبقه نهم برگزار می گردد.